Pracownicy z Ukrainy i Azji

Czemu warto wybrać pracowników tymczasowych ze wschodu? Wielu pracodawców zadaje sobie to pytanie, nie wszyscy jednak wiedzą, że kadry z krajów WNP i Dalekiego Wschodu stają się już teraz jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, czy transport.

U podstaw wzrostu zainteresowania polskich firm pracownikami z Ukrainy, czy Chin leżą zarówno czynniki gospodarcze (ponowne przyśpieszenie polskiej gospodarki od 2011 roku), jak i społeczne (coraz bardziej otwarte podejście Polaków do innych narodowości), przy jednocześnie rosnących niedostatkach kadrowych na polskim rynku pracy. Za zatrudnieniem pracownika np. z Ukrainy przemawia wysoka motywacja u osób z zagranicy, dla których praca w Polsce daje szanse na rozwój i poprawę warunków bytowych. Zatrudnienie Ukraińców to także atrakcyjne stawki wynagrodzeń, w oparciu o które trudno znaleźć na lokalnym rynku pracy fachowców o podobnych kwalifikacjach.

Formy zatrudnienia

Podejmując współpracę z agencją EWL możecie Państwo być pewni, że zatrudniacie cudzoziemców z prawem do legalnego pobytu w Polsce. Rekrutujemy pracowników z Ukrainy zgodnie z Państwa wymaganiami co do kwalifikacji oraz doświadczenia. Dopełniamy wszystkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacją zatrudnienia.

Outsourcing

Oprócz pośrednictwa przy zatrudnieniu oferujemy także obsługę w formie outsourcing. Wówczas to my pełnimy obsługę kadrową, wypłacamy wynagrodzenie i sprawujemy nadzór nad pracownikami, którzy wykonują zadania dla Klienta.

Leasing

To rozwiązanie dobre dla pracodawcy oczekującego szybkiego zatrudnienia pracowników tymczasowych z Ukrainy i wygody w kwestii ich obsługi kadrowej. Umowa ma charakter trójstronny: Pracodawca Użytkownik - Agencja Pracy Tymczasowej - Pracownik Tymczasowy.

Rekrutacja stała

Jest to jedna z najchętniej wybieranych form współpracy z naszą firmą. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy ze wschodu wybierani są w oparciu o wieloetapową rekrutację, dzięki której umiejętności kandydatów będą zgodne z Państwa oczekiwaniami. Po zaakceptowaniu kandydata dbamy o to, aby przyszli pracownicy otrzymali dokumenty, które pozwolą im pracować w Polsce.

Oprócz wyżej wymienionych form zatrudnienia oferujemy także doradztwo i obsługę w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Zakres usług agencji pracy EWL:

 • doradztwo w kwestii zatrudniania pracowników ze Wschodu,
 • kompleksowa rekrutacja specjalistów spełniających określone wymagania,
 • sprawdzanie kwalifikacji w procesie rekrutacji,
 • negocjacje wynagrodzeń na linii pracownik - pracodawca w Polsce,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w celu uzyskania wiz i uprawnień do podjęcia pracy na terenie RP,
 • koordynacja przyjazdu pracowników do Polski.

Pracownicy z Ukrainy

pracownicy z Ukrainy

 

Pracownicy z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej, takich jak Białoruś, czy Mołdowa, mają wieloletnie doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, stąd mniejsze problemy z aklimatyzacją i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, niż ma to miejsce w przypadku cudzoziemców z bardziej egzotycznych regionów. Można również mówić o mniejszej barierze językowej, niż w przypadku innych narodowości - wielu Ukraińców zna, lub rozumie język polski. Ogromnym atutem pracowników z Europy Wschodniej jest coraz bardziej liberalne prawo pracy, umożliwiające zatrudnienie Ukraińców w bardzo krótkim odstępie czasu od przejścia przez niego pozytywnie etapu selekcji i weryfikacji. Pracownicy tymczasowi z Ukrainy są zatrudniani w oparciu o oświadczenia zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest u nas wyjątkowo łatwe i wiąże się z następującymi korzyściami:

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy tymczasowi z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, czy Gruzji znakomicie odnajdują się w pracach sezonowych, w których elastyczność zatrudnienia i możliwość zatrudnienia pracownika na 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pracę odgrywa ogromną rolę. East West Link pomaga w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy i załatwia za Klienta wszystkie związane z tym formalności. Dzięki temu, zatrudnienie pracownika z Ukrainy przebiega szybko i sprawnie.
 • Pracownicy ze wschodu rozumieją język polski, część z nich porozumiewa się komunikatywnie po polsku. East West Link zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • W trakcie procesu rekrutacji EWL współpracuje z bezpośrednim oddziałem agencji na Ukrainie (EWL Ukraina), a także z ponad 50 licencjonowanymi agencjami pośrednictwa pracy w krajach WNP oraz szeroką siecią partnerską doświadczonych współpracowników.

Pracownicy z Azji

 

pracownicy ze wschodu i Azji

 

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy z Azji, w tym m.in. z Chin i Nepalu, dzięki wielowiekowym tradycjom agrarnym są doskonale przygotowani do prac powtarzalnych, np. w rolnictwie. Dobrze też odnajdują się w przemyśle produkcyjnym (np. przemysł lekki) i budownictwie (zwłaszcza dotyczy to obywateli Chin).
 • Azjatycka kultura pracy od wieków oparta jest o profesjonalizm i bardzo wysokie zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Pracownicy ze wschodu zatrudniani są w oparciu o zezwolenia na pracę na minimum rok czasu. Ze względu na specyfikę zezwoleń na pracę dla tej grupy cudzoziemców, są oni przypisani do danego pracodawcy na okres umowy. Agencja East West Link przejmuje na siebie wszystkie formalności i obowiązki związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na pracę, a także odpowiednich dokumentów (w tym wiz pracowniczych).
 • Część pracowników z Azji porozumiewa się komunikatywnie po angielsku. East West Link zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • Agencja East West Link, dzięki sieci partnerskiej w najważniejszych krajach Azji i dobrym relacjom z konsulatami rekrutuje obecnie pracowników z takich krajów jak Chiny, Nepal, Indie, Tajlandia, Bangladesz. Sieć współpracy obejmuje ponad 30 azjatyckich agencji pośrednictwa pracy.
Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.