Zatrudnienie cudzoziemców

Coraz większe zainteresowanie pracą w Polsce generuje wiele pytań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy zbiór najczęstszych pytań ze strony pracodawców oraz opracowanych odpowiedzi. To nie tylko opis samego zjawiska przyjmowania do pracy obcokrajowców, ale także przedstawienie warunków pracy, zasad prawnych czy pewnych obaw zatrudnienia cudzoziemców. Agencja Zatrudnienia EWL oferuje wsparcie w zakresie selekcji oraz przyjmowania do pracy obcokrajowców. Nasi Klienci mają zatem pewność, że współpraca z EWL zapewni im przejrzyste warunki zatrudnienia cudzoziemców, a co się z tym wiąże - bezpieczeństwo przyjmowania do swojej firmy obcokrajowców.

Ponadto opisujemy najważniejsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, tak aby zasady powierzenia pracy obywatelom z zagranicy były dla Państwa jak najbardziej przejrzyste.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez nas FAQ, a w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, które nie zostały zawarte w poniższym artykule, do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy EWL. Z chęcią doradzimy Państwu najkorzystniejsze rozwiązania.

 

pytania i odpowiedzi zatrudnienie cudzoziemców

Najczęściej zadawane pytania

 

Kto może zatrudnić obcokrajowca?


Zatrudnić obcokrajowca może absolutnie każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej (zarówno firma, jak również osoby fizyczne), niekarany za przestępstwa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

W jaki sposób można osobiście zweryfikować kompetencje pracowników, którzy mieszkają i pracują w danym momencie w innym kraju?


Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, po zakończeniu procesu rekrutacji i naszej wewnętrznej weryfikacji kwalifikacji kandydatów, gwarantujemy bezpłatny, dwutygodniowy okres próbny na sprawdzenie kompetencji pracowników. Zapewniamy także rekrutację pracowników dokładnie według Państwa wytycznych. Dzięki długotrwałym, bezpośrednim relacjom z agencjami pośrednictwa pracy w Europie Wschodniej i Azji, możemy dokładnie zweryfikować ich umiejętności, poprzednie miejsca pracy kandydata oraz wyselekcjonować osoby najbardziej odpowiadające Państwa oczekiwaniom. Umożliwiamy także rozmowy kwalifikacyjne z chętnymi do pracy oraz przestawiamy dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje.

 

Czy brak dobrej znajomości polskiego nie stanowi problemu? Jak się z pracownikami z zagranicy porozumiewać?


Jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy nie powinno być żadnych problemów z komunikacją. Większość z tych osób w stopniu podstawowym rozumie język polski ze względu na wcześniejsze kontakty z naszym krajem oraz fakt, że język ten jest bardzo podobny do polskiego. Osoby z terenów przygranicznych (gdzie najczęściej dokonywana jest rekrutacja) niejednokrotnie bardzo dobrze mówią w naszym języku.

Problem języka rzeczywiście może pojawić się przy pracownikach z Chin czy Indii. W tym przypadku zazwyczaj polecamy zatrudnienie grupy osób z tłumaczem (ze względu na dodatkowy koszt tłumacza i odległość zatrudnienie cudzoziemców w ten sposób jest opłacalne przy większych grupach pracowników). Znacząca część pracowników z krajów azjatyckich dodatkowo doskonale porozumiewa się w języku angielskim. W przypadku zatrudniania pracowników z Indii, problem znajomości języka angielskiego nie występuje – jest to drugi język urzędowy w tym kraju.

 

Jaką można mieć pewność, że po pierwszej wypłacie pracownicy „nie uciekną”?


Dokładamy wszelkich starań poprzez odpowiednią selekcję, aby takie sytuacje nie występowały. Jednak aby dodatkowo mieli Państwo gwarancję, że taka sytuacja Państwa nie dotknie, zapewniamy bezpłatne zastępstwo, jeżeli z określonych przyczyn pracownik nie będzie mógł kontynuować pracy (problemy ze zdrowiem, niezadowolenie, problemy z aklimatyzacją, sytuację rodzinne) przez cały okres trwania umowy.

 

Czy można mieć pewność, że zatrudnieni pracownicy będą w Polsce legalnie?


Oczywiście. Wszystkie rekrutowane osoby mają niezbędne do legalnej pracy dokumenty. Zajmujemy się także przedłużaniem dokumentów pobytu, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Nasi koordynatorzy nadzorują pobyt pracowników w Polsce i na bieżąco informują o wszelkich sytuacjach związanych z ich zatrudnieniem. Procedury wizowe i prawne w żaden sposób nie zakłócają wykonywania pracy przez zatrudnionych.

 

Jaką można mieć pewność efektywnej pracy takich pracowników?


Jak wiadomo praca takich osób jest wynikiem migracji zarobkowej. W związku z tym, że zarobki takich pracowników są wyższe w Polsce niż na przykład na Ukrainie, osoby takie pracują wydajniej i szanują swoją pracę. Nie stwarzają problemów dyscyplinarnych. Są przywiązani do pracodawcy i nie trzeba ich zachęcać do wysiłku – są zaangażowani i umotywowani, więc pracują bardzo wydajnie.

 

Jak długo trwa proces rekrutacji i jaki mam niego wpływ?


Długość procesu rekrutacji zależy od wielu czynników, w tym między innymi od specyfiki stanowiska, na które dany pracownik jest rekrutowany i od indywidualnych ustaleń z klientem. Ze względu na szereg wymagań formalno-prawnych, jakie muszą zostać zrealizowane w celu zatrudnienia obcokrajowca, cały proces może trwać od 2 tygodni (w przypadku pracowników z Europy Wschodniej) do 2 miesięcy (w przypadku pracowników z krajów azjatyckich). W trakcie trwania procesu, na bieżąco utrzymujemy kontakt z Państwem, przedstawiamy raporty o kandydatach, a po akceptacji z Państwa strony sprowadzamy najlepszych kandydatów do Polski i przedstawiamy ich Państwu. Zapewniamy naszym klientom dwutygodniowy okres gwarancyjny na każdorazowo przeprowadzoną rekrutację.

 

Jakie są warunki płatności za usługi?

 

Przy wersji leasingu rozliczenia są co miesiąc na podstawie faktury (pieniądze dla pracowników wypłacamy my – jedyną formalnością przy tej formie współpracy jest z Państwa strony przesłanie nam listy przepracowanych przez zatrudnionych godzin). Z kolei przy rekrutacji stosujemy tu elastyczną formę rozliczeń (od 1 do 6 miesięcznych opłat). Jesteśmy gotowi na Państwa sugestię w tej sprawie.

 

 Co nastąpi, gdy pracownicy nie dojadą?


Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów za pracowników, którzy nie podejmą pracy, czy też nie przejdą pomyślnie okresu próbnego.

 

Czy zatrudnianie pracowników z zagranicy zamiast Polaków jest etyczne?


Regulacja zatrudnienia z wykorzystaniem zasobów z innych rynków pracy stanowi naturalny proces na rynkach wewnątrzwspólnotowych i poza nimi. Pracownicy poszukują bardziej korzystnych warunków zatrudnienia w celu poprawy ogólnych warunków bytowych. Coraz więcej Polaków decyduje się na migrację zarobkową i poszukiwanie zatrudnienia na rynkach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, w wyniku czego tworzy się luka na polskim rynku pracy, którą polscy pracodawcy mogą zapełnić efektywnymi pracownikami ze wschodu. To ogromna szansa dla pracodawców, by obniżając koszty zatrudnienia, podnosić konkurencyjność istniejących na rynku przedsiębiorstw. Naszą misją jest wspieranie tego procesu.

 

Najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

 

Definicje 


 • Cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, która spełnia przesłanki z art. 87 ust.1 Ustawy.
 • Wykonywanie pracy przez obcokrajowca - zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które są spółkami kapitałowymi w organizacji lub uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dokument wydawany cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy a także spełnione są warunki wskazane w art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Podstawy prawne 


Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j., Dz.U.08.69.415, z późn. zm., „Ustawa”).

 

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 


Dokument, na podstawie którego obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie Karty Polaka 


Karta Polaka jest dokumentem wydawanym przez właściwego polskiego konsula potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, na podstawie którego można np. podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę. Karta Polaka przyznawana jest obywatelom Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca na terytorium RP, zatem obcokrajowiec mający Kartę Polaka, chcąc legalnie wykonywać pracę na terytorium RP, musi być również w posiadaniu odpowiedniej wizy bądź zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Organy państwowe uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terenie Polski


Kontrola legalności zatrudnienia obcokrajowców leży w kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PIP), Straży Granicznej (art. 1 ust 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej). Natomiast do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski uprawnione są organy Straży Granicznej i Policji, a także Służby Celnej (art. 289 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.