Know-How

Dyskryminacja w miejscu pracy to nierówne traktowanie, które może przybierać przede wszystkim dwie formy, bezpośrednią i pośrednią: a) dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy ze względu na swą narodowość, pracownik traktowany jest mniej przychylnie niż inna osoba w podobnej sytuacji; b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy grupa osób ze względu na jakąś wspólną cechę […]

Biznes już dawno przestał być tylko jedną z form zarabiania pieniędzy i pomnażania materialnego dorobku cywilizacji. Rosnąca rola wartości ogólno-humanistycznych oraz koncepcji praw człowieka sprawiają, że coraz częściej mówi się o konieczności ustalenia właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Praca przestaje być już tylko „dobrem", które pracodawca kupuje na rynku pracy, a pracownik przestaje być […]

Polscy pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. W przypadku obowiązku ubezpieczenia społecznego decydującym kryterium jest rodzaj pracy i miejsce, w którym się ją wykonuje. A zatem, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które: […]

Pracodawca może obliczyć podatek na zasadach ogólnych, na zasadzie podatku zryczałtowanego lub z zastosowaniem przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sam sposób rozliczenia podatku zależy od rezydencji podatkowej zatrudnionego cudzoziemca. Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wówczas […]

Ze względu na ciążące na nim obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (polskich lub cudzoziemskich), pracodawca musi liczyć się z okazjonalnymi kontrolami poprawności zatrudnienia ze strony polskich organów odpowiedzialnych za ten proces. Pracodawcy mogą być kontrolowani przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy lub funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ich zadaniem jest weryfikacja, czy cudzoziemcy zatrudniani przez danego pracodawcę wykonują […]

Współpracują z nami: