Polityka prywatności

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administrator danych osobowych – EWLIT spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Puławska 22 /4, 05-500 Piaseczno NIP: 5223027292, REGON: 361286554, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000553016, zarządzające stroną internetową dostępną pod adresem www.ewl.com.pl chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Użytkownikiem Strony ewl.com.pl jest każdy, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez w/w Stronę.
 3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Strony ewl.com.pl podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem Strony internetowej ewl.com.pl.
 5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających ze Strony internetowej funkcjonującej pod adresem ewl.com.pl.

 

 • 2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

 

 1. Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Stronę ewl.com.pl
 3. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:
 4. dane niezbędne do formularza kontaktowego:
 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail,
 1. dane niezbędne do formularza zamówienia w zakresie zapotrzebowania na określonych pracowników:
 • nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail,
 1. dane niezbędne do zarejestrowania CV:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, numer paszportu lub dowodu osobistego, imiona rodziców, dokument CV
 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Stronę ewl.com.pl. oraz inne dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Administrator danych gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać może:
 • poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@ewl.com.pl
 1. Zbiór danych osobowych Strony internetowej ewl.com.pl. został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator danych może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony ewl.com.pl. oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności – w celu odpowiedzi na zapytani złożone przez formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia, a także dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego teraz i w przyszłości na rzecz klientów Administratora poszukujących pracowników, w zależności od złożonych przez Użytkownika formularzy i udzielonych zgód. Zgody udzielane są oddzielnie do poszczególnych czynności.
 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora danych oraz celem przesyłania Newslettera zawierającego informacje związane z Stroną i ofertami pracy. Na takie działanie Administratora danych, Użytkownik wyraża odrębną zgodę podczas wypełniania formularza subskrypcji newslettera.
 2. Administrator danych przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników, którzy wyrażą zgodę na wzięcie udziału w procesie rekrutacji, klientom Administratora poszukujących pracowników.
 3. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Strony ewl.com.pl prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Strona, administracją Strony, prowadzeniem prac konserwacyjnych Strony, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 4. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Strony ewl.com.pl do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Strony. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Strony, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 5. Administrator danych wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika na Stronie www.ewl.com.pl wykorzystywane są przez Stronę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych

 

 • 4. ZABEZPIECZENIA

 

 1. Administrator danych dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Wszelkie podejrzenia występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych kierując do niego odpowiednią wiadomość na adres: biuro@ewl.com.pl

 

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania ze Strony.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 7 lipca 2017 roku.
Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.