Imigranci oczami polskich pracodawców

„W Europie zauważalne są wzmożone ruchy migracyjne”. „Kolejna fala uchodźców dociera do Starego Kontynentu”. W ostatnich miesiącach głównie taki obraz obcokrajowców dociera do świadomości Polaków. Czy słusznie? Od kilku lat nasz kraj jest atrakcyjnym kierunkiem migracyjnym dla obywateli państw trzecich. Trend ten doskonale odzwierciedla sytuacja na polskim rynku pracy - polscy pracodawcy z roku na rok coraz chętniej zatrudniają pracowników z zagranicy. Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w pierwszym półroczu bieżącego roku cudzoziemcom wydano 27193 zezwolenia na pracę, co stanowi rekordową liczbę w porównaniu z latami ubiegłymi. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku było ich 20457, natomiast w analogicznym okresie rok wcześniej 17349.

O sile napływowej imigrantów świadczy również ilość wydanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie których mieszkańcy Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Według danych MPiPS w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba wydanych oświadczeń wyniosła 410808. Warto podkreślić, że ilość oświadczeń, jakie w ciągu pierwszego półrocza br. otrzymali obcokrajowcy, przekroczyła liczbę wszystkich oświadczeń wydanych w w roku 2014 (387398). Podobnie jak w przypadku zezwoleń na pracę, najliczniejszą grupą, która w tym roku skorzystała z możliwości zatrudnienia na zasadach uproszczonych byli mieszkańcy Ukrainy (402674). Ich udział wyniósł 98,01% i był największy od momentu wprowadzenia procedury uproszczonej w 2007 roku.

Co ciekawe pracodawcy zainteresowani są nie tylko pracownikami sezonowymi ale również osobami posiadającymi wysokie kwalifikacje. Coraz więcej informatyków a także przedstawicieli szczebla kierowniczego, władz publicznych i wyższych urzędników z zagranicy znalazło zatrudnienie w polskich firmach.

Obecny stan polskiej gospodarki i sytuacja demograficzna wskazują na to, że trend na zaspakajanie potrzeb kadrowych imigrantami z pewnością ulegnie nasileniu.

Pracodawcy potrzebują rąk do pracy

Stopa bezrobocia w naszym kraju spadła do poziomu 9 procent, najniższego od 2008 roku. Według ekspertów wartość ta może być jeszcze niższa ze względu na osoby, które pracują nielegalnie.

Polscy pracodawcy mają duże trudności ze znalezieniem pracowników. Wbrew pozorom problematyczną kwestią nie jest brak kwalifikacji, ale niechęć do podjęcia zatrudnienia. Wiele osób znajdujących się na bezrobociu często pracuje dorywczo na czarno a świadczenia socjalne które otrzymują zastępują im wynagrodzenie, które mogliby otrzymać na etacie. Długotrwały okres absencji na rynku pracy powoduje, że takim osobom trudno powrócić do aktywności zawodowej.

Czynnikiem znacznie wpływającym na polski rynek pracy jest dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, który sprawia, że nasz kraj stał się dla inwestorów atrakcyjnym miejscem na gospodarczej mapie Europy. Zagraniczne firmy coraz chętniej lokują u nas swój kapitał. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku w Polsce powstało ponad 180 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednak braki kadrowe stają się coraz bardziej odczuwalne. W chwili obecnej poza granicami naszego kraju żyje ponad 3 mln Polaków. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Polski spadnie poniżej 34 mln osób. Eksperci przewidują, że do 2030 roku zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrośnie w naszym kraju do 20 milionów pracowników.

Napływ imigrantów do naszego kraju należy rozpatrywać pod kątem szans dla polskiej gospodarki. Rynek pracy jest chłonny jak nigdy wcześniej, a polscy pracodawcy coraz chętniej wypełniają luki kadrowe pracownikami z zagranicy. Kompetencje i motywacja tych ludzi znacznie wzbogacają polski rynek pracy. W dużej mierze są to osoby, które przez panującą w ich krajach sytuację ekonomiczną i polityczną zostały zmuszone do poszukiwania nowych źródeł zarobkowania. W naszej gospodarce mamy wiele sektorów, w których brakuje rąk do pracy. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że imigranci są szansą na zaspokojenie potrzeb kadrowych – twierdzi Karolina Zawiasa z Agencji Zatrudnienia EWL, specjalizującej się w rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej.

Zatrudnianie imigrantów to nie tylko ratunek dla polskich pracodawców, ale również naszego PKB. Pamiętajmy, że legalnie pracujący obcokrajowiec płaci w Polsce podatki i składki ubezpieczeniowe. Wzrost poziomu zatrudnienia obywateli z zagranicy to także wzrost poziomu konsumpcji. Jeśli zamkniemy się na imigrantów z pewnością wpłynie to negatywnie na finanse naszego kraju – dodaje Zawiasa.

Polscy pracodawcy są coraz lepiej przygotowani do multikulturowego modelu współpracy.

Doskonałym przykładem wzmocnienia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie pracownikami z zagranicy jest Agencja EWL. W warszawskiej siedziby firmy oprócz Polaków pracują także obywatele Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.

Zarządzanie multikulturowym zespołem jest bardzo inspirujące. Pracownicy z zagranicy wspomagają nas nie tylko swoimi kompetencjami twardymi tj. znajomość języków obcych, ale również uczą nas innego podejścia do rozwiązywania problemów. Obserwowanie sposobu w jaki pracują, jakie mają podejście do codziennych obowiązków oraz jak działają znacznie wzbogaca naszą kulturę korporacyjną. Staramy się najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał wynikający z ich odmiennej kultury i doświadczenia. – twierdzi Andrzej Korkus, CEO Agencji EWL.

O zaletach zatrudniania obcokrajowców mówi również Maciej Gasztka z firmy ISS, będącej światowym liderem w zakresie rozwiązań facility services.

Od 1,5 roku część naszej kadry pracowniczej stanowią obywatele Ukrainy. Są to ludzie bardzo zmotywowani i chętni do pracy. Pod względem wydajności i zaangażowania niczym nie ustępują polskim pracownikom. Oczywistym jest, że firmie, w której zatrudnieni są obcokrajowcy, konieczne jest uwzględnienie różnic kulturowych, jednak przy odpowiednim modelu zarządzania nie stanowią one żadnej bariery – podsumowuje Gasztka.

Sytuacja rynkowa wymaga od polskich przedsiębiorców elastycznego podejścia do kwestii kadrowych – dodaje Elżbieta Rafalska, przedstawicielka producenta i dystrybutora kosmetyków do obuwia - firmy Dakoma. Deficyt kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy, uzupełniamy pracownikami z Europy Wschodniej. Nasza gotowość do współpracy z imigrantami pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Polski rynek jest atrakcyjnym kierunkiem zarobkowym dla naszych wschodnich sąsiadów. Ważne jest, abyśmy efektywnie umieli wykorzystać ten fakt – dodaje Rafalska.

Jak pokazują statystyki jesteśmy świadkami rekordowego wzrostu zapotrzebowania na pracę obcokrajowców. Ważne jest zatem, aby wśród kompetencji polskich pracodawców znalazła się umiejętność zarządzania multikulturowym zespołem.

Współpracują z nami:

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 

Polityka Prywatności

 

1.Administrator Danych Osobowych

 

EWLIT sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 22/4, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553016, REGON: 361286554, NIP: 5223027292.

 

2.Inspektor Ochrony Danych

 

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: daneosobowe@ewl.com.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

 

W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

 

 • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

 

 • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 

 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

 

7.Możliwość wycofania zgody

 

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

8.Przetwarzania danych poza terytorium UE

 

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

 

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

EWLIT sp. z o.o. sp.k. korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

 

 • „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania.
 • „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
 • Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.