Dla inwestorów

O spółce

 

Zgodnie z art. 374. k.s.h. informujemy, że:

- spółka działa pod firmą: EWL Spółka akcyjna,

- spółka posiada siedzibę w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142 B (VI Piętro), 02-305 Warszawa,

- sądem rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki jest: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

- spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080338,

- spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1132330806,

- wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi: 100.000,00 zł; kapitał został opłacony w całości.

 

Współpracują z nami: