Porady

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, stanowiącymi podstawę prawną do podjęcia pracy na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Ustawa o promocji zatrudnienia - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 , z późn. zm.),
Wydawanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),
Wydawanie zezwoleń na pracę 2 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85),
Wysokości wpłat przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409),
Procedura uproszczona - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114),
Ustawa o cudzoziemcach - ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm.),
Ustawa o pobycie obcokrajowców na terytorium RP - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr.144 poz. 1043),
Umowa międzynarodowa - umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 - załącznik XII),
Kryteria wydawania zezwoleń - rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2009r. nr 106, poz. 3033).
• Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Poniżej znajdą Państwo również szereg porad, jak przygotować wartościowy dla pracodawcy życiorys.

 


Jak napisać CV

 

  • CV, czyli życiorys stanowi najlepszą wizytówkę pracownika przed przyszłym pracodawcą. To dzięki zawartym w nim informacjom, pracodawca i agencja pośrednictwa pracy są w stanie wstępnie ocenić kwalifikacje kandydata.
  • CV najczęściej jest przyjmowane w formacie doc i PDF.
  • CV powinno być schludne i przejrzyste, skonstruowane w prosty i jasny sposób. Zawierać powinno wszystkie niezbędne dane osobowe kandydata, jego zdjęcie, a także prawdziwe informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, przebytych kursach, posiadanych umiejętnościach zawodowych i certyfikatach.
  • Wśród danych osobowych powinny być zawarte takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania/kontaktowy, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  • Doświadczenie zawodowe powinno uwzględniać przebieg kariery - dotychczasowe miejsca zatrudnienia z opisanymi krótko wykonywanymi obowiązkami. Istotną informację dla pracodawcy stanowi okres, przez jaki pracownik był zatrudniony w danym miejscu.
  • W umiejętnościach kandydat powinien podać zdobyte w przeszłości kompetencje, w tym m.in. znajomość języków obcych, posiadane prawa jazdy, umiejętności techniczne (obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, lub biurowych) i zdobyte certyfikaty oraz ukończone kursy i szkolenia.
  • W przypadku konieczności załączenia dokumentów potwierdzających dane osobowe, posiadane umiejętności, lub posiadane certyfikaty, powinny one być załączone osobno w postaci skanów – najczęściej w formacie graficznym jpg.
  • W przypadku pracowników z zagranicy ubiegających się o pracę w Polsce dużym atutem jest podanie w CV takich danych, jak numer paszportu, ew. posiadane wizy i karty pobytu.

 

Współpracują z nami: