Know-How

Dyskryminacja w miejscu pracy to nierówne traktowanie, które może przybierać przede wszystkim dwie formy, bezpośrednią i pośrednią: a) dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy ze względu na swą narodowość, pracownik traktowany jest mniej przychylnie niż inna osoba w podobnej sytuacji; b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy grupa osób ze względu na jakąś wspólną cechę (w tym narodowość), na skutek działania przepisów lub praktyk w miejscu pracy, znajduje się w niekorzystnej, gorszej niż inne osoby i grupy sytuacji. Dyskryminacją jest...

Dowiedz się więcej

Biznes już dawno przestał być tylko jedną z form zarabiania pieniędzy i pomnażania materialnego dorobku cywilizacji. Rosnąca rola wartości ogólno-humanistycznych oraz koncepcji praw człowieka sprawiają, że coraz częściej mówi się o konieczności ustalenia właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Praca przestaje być już tylko „dobrem", które pracodawca kupuje na rynku pracy, a pracownik przestaje być jedną ze składowych powodzenia przedsięwzięcia biznesowego. Pracodawca i pracownik, to dwa kluczowe elementy układu społecznego zwanego „biznesem" - jednej z podstawowych form aktywności ludzkiej. Ten...

Dowiedz się więcej

Polscy pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. W przypadku obowiązku ubezpieczenia społecznego decydującym kryterium jest rodzaj pracy i miejsce, w którym się ją wykonuje. A zatem, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które: Polski pracodawca powinien zgłosić cudzoziemca do ZUS, jeśli tylko stwierdzi, że – z tytułu zawartej umowy – podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Ma na to dokładnie...

Dowiedz się więcej

Pracodawca może obliczyć podatek na zasadach ogólnych, na zasadzie podatku zryczałtowanego lub z zastosowaniem przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sam sposób rozliczenia podatku zależy od rezydencji podatkowej zatrudnionego cudzoziemca. Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wówczas taka osoba, zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, podlega w Polsce tzw. nie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ma status rezydenta podatkowego w Polsce). Podatek od...

Dowiedz się więcej

Ze względu na ciążące na nim obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników (polskich lub cudzoziemskich), pracodawca musi liczyć się z okazjonalnymi kontrolami poprawności zatrudnienia ze strony polskich organów odpowiedzialnych za ten proces. Pracodawcy mogą być kontrolowani przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy lub funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ich zadaniem jest weryfikacja, czy cudzoziemcy zatrudniani przez danego pracodawcę wykonują swoją pracę legalnie, a także czy posiadają prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski. Ze względu na ograniczone możliwości kontroli gospodarstw domowych i rolnych przez...

Dowiedz się więcej

Współpracują z nami: